Schoulufank 2002

D’Schoul geet un! Pisa as nach nët vergiess. Wat soll elo geschéien zu Lëtzebuerg? Schréiw eis deng Meenung!D’Schoul geet un! Pisa as nach nët vergiess. Wat soll elo geschéien zu Lëtzebuerg? Schréiw eis deng Meenung! Der Spaß ist vorbei Lesen, Mathematik, Naturwissenschaften: schwach. Damit hatte niemand gerechnet. Europas Musterschüler muss nachsitzen. “Ich kann das nicht…