Skip to content

Pro Demokratie! Watt ass geplangt?

8. an 9. November, de ganzen Dag

Informatioun an Diskussioun op der Foire de l’Etudiant um Stand vun den CSJ Schüler a Studenten

10. November, Moies

Ausdeelen vun Flyeren an der Stad (Groussgaas), zu Esch (Uelzechtstroos) an zu Miersch (am Centre commercial Topaz)

14. November, um 19h00

Film- an Diskussiounsowend zesummen mat Amnesty International zu Märel am Home Saint-Gengoul, 25 rue de Saint Hubert, L-1744 Lëtzebuerg

Mëtt Dezember

Gedenken vun allen Affer vum Extremismus

Maach mat béi dësen Aktivitéiten an engagéier dech fir Demokratie a géint Extremismus!