Skip to content

Start me up!

Eischten Nationalrot zu Eesebuer!

Samsden, 28. September 2002

Be there or be…Start me up !

CSJ-Nationalrot

Samsdeg, 28. September 2002

zu Eesebuer (Centre de formation)

Léif Frënn,

Et ass esou wäit.

Den 28. September komme mir fir eisen éischten Nationalrot zu Eesebuer zesummen.

Neit CSJ-Material gët présentéiert. Den neien « Schwaarzen Hond » gët verdeelt. De neien CSJ-Internetsite gët lancéiert.

Mir klammen an Diskussion ëm de neien Grondsatzprogramm vun der CSV an. Dat maache mer duerch eng Erënnerung un eis « Bausteng fir d?Zukunft ». Bilanz an Ausbléck no 10 Joër.

Mir starten eis « Loscht op Europa » – Aktioun.

Mir fillen dem Aarbechtsminister op den Zant…

An e puer Iwweraschungen.

Verpasst dëse Rendez-Vous nët.

Objectif 2004:

Eng staark CSJ : nach méi Membren.

Fir Eng staark CSV- éischt Partei bei de Jongwieler..

Laurent Zeimet, Nationalpresident

Gilles Bley, Generalsekretär

Programm :

14.00 Auer
Arrivée

14.30 Auer

« Loscht op Europa » -Aktioun
Laurent Zeimet

Di nei CSJ-Corporate Identity, de neien Internet-Site,
de Schwaarzen Hond

Gilles Bley a Michel Weimerskirch

CSJ-Formatiounsprogramm

Alex Bertemes

15.30 Auer
CSV/DP : Eischt Halschent
Mam Aarbechtsminister François Biltgen

16.30

Kaffispaus

17 Auer

10 Joër « Bausténg fir Zukunft »

mam Pierre Lorang

CSJ-Nationalpresident vun 1992 bis 1997

De neien CSV-Grondsaazprogramm

Diskussioun mam Jean-Louis Schiltz

CSV-Generalsekretär

18 Auer
Schluss, Owesiessen mat open End

De Nationalrot no de Statuten :

Artikel 27

Der Nationalrat begreift die Mitglieder des Nationalvorstandes, der
Bezirksvorstände und des Vorstandes der CSJ SaS.
Er tritt mindestens einmal im Jahr zur politischen Rentrée zusammen.
Er legt die politischen Prioritäten der CSJ für das kommende Arbeitsjahr fest.

Als Kontrollorgan gewährleistet der Nationalrat den Respekt der Parteistatuten, die Wahrung der programmatischen Richtlinien sowie die Ausführung der vom Nationalkongress getroffenen Beschlüsse.
Als beratendes Organ befasst sich der Nationalrat mit den Fragen, die ihm vom Nationalvorstand unterbreitet werden.
Er kann jederzeit vom Nationalvorstand mit Zweidrittelmehrheit einberufen werden.
Die Arbeiten des CSJ Nationalrates werden von der CSJ Nationalexekutive geleitet.