Skip to content

CSJ Nationalkongress

Invitatioun fir Samsdes, den 23. März 2002
vun 10.00-12.00 Auer Workshops an duerno:

CSJ-Nationalkongress

um 14.00 Auer
zu Iechternach am Spigelsall vum Lycée Classique et Technique d?Echternach

Invitatioun fir Samsdes, den 23. März 2002
vun 10.00-12.00 Auer Workshops an duerno:

CSJ-Nationalkongress

um 14.00 Auer
zu Iechternach am Spigelsall vum Lycée Classique et Technique d?Echternach

Daagesuerdnung:

10.00 Auer Opmaache vum Kongress mat der Europahymn

 • Begréissung vum Sektiounspresident vun der CSJ-Iechternach: Marc Diederich

 • Opmaache vum Kongress duerch den Nationalpresident – Charel Schmit

 • Wal vum Kongressbüro a vum Walbüro

10.30 Auer Impulsreferat: Wéi eng Zukunft fir Lëtzebuerg mam Romain Kirt

11.00 Auer Cercles de réflexion / moderéiert Denkatelieren :

 • Landesplanung a Mobilitéit

 • Demographesch Entwécklung a Beschäftegung

 • Wunnéngsbau zu Lëtzebuerg

 • Gesellschaftsfroen (Liewesformen, Integratioun)

12.30 Mëttespaus – Buffet op de Plaz (w.e.g. umellen)

14.00 Rapport vum Nationalpresident: Eng lieweg CSJ fir eng staark CSV!

14.15 Administrativen Del:

 • Rapport vum Generalsekretär – Gilles Bley

 • Rapport vum Caissier – Georges Heirendt

 • Rapport vun den Keesserevisoren

 • Froen zu den Rapport’en

 • Décharge vum Comité

 • Rapport vun de Schüler a Studenten – Nathalie Morgenthaler

 • Viirstellung vun den Kandidaten fir de Nationalcomité

 • Hearing vun de Kandidaten zum Präsident an zum Generalsekretär

 • Neiwiel vum Comité (vun dem Ament un)

 • Bestëmmen vun den Keesserevisoren

 • Präsentatioun vum Kongressdokument – Marc Rollinger, Claude Courtois, Léon Gloden, Dan Roder.

 • Ännerungsviirschléi zum Kongressdokument

 • Ofstëmmen vun der Kongressdokument
 • Proklamatioun vun de Walresultater & Usprooch vum neigewielten CSJ-Nationalpresident
 • Fräi Aussproch
 • Clôture vum Kongress mat der “Heemecht”

  Éirewäin, offréiert vun der Gemeng Iechternach


Auszich aus den CSJ-Statuten vum 6. Oktober 2001 :


1. Der NationalkongressArtikel 25
Der Nationalkongress ist die oberste Instanz der CSJ.
Er begreift alle Mitglieder der CSJ und tritt wenigstens einmal im Jahr zusammen.
Er nimmt den Tätigkeitsbericht entgegen, legt die grossen Linien der
Nationalaktivitäten fest und befindet über die vom Nationalvorstand, den
Bezirken und den CSJ SaS eingereichten Anträge.Artikel 26
Der Nationalkongress ist zuständig für:
1. Die Ausarbeitung des politischen Programms der CSJ
2. Die Umänderung der vorliegenden Statuten
Eine Statutenänderung kann nur erfolgen, wenn sie auf der Tagesordnung
steht und die Zustimmung von 2/3 der abstimmenden Mitglieder erhält.
3. Die Wahl in drei geheimen und getrennten Wahlgängen:
a) des Nationalpräsidenten der CSJ und des Generalsekretärs, die gemeinsam zur Wahl antreten
b) von elf Mitgliedern und zwar:
– je drei für die beiden Mitglieder stärksten Bezirke
– je zwei für die beiden anderen Bezirke
– einen für die CSJ SaS
c) von zwei KassenrevisorenArtikel 35
Sämtliche Mandats- und Personenwahlen sind geheim. Alle anderen Abstimmungen sind geheim, falls 1/3 der Wahlberechtigten es verlangt.Artikel 36
Bei der Wahl verfügt jedes stimmberechtigte Mitglied über so viele Stimmen als Kandidaten zu wählen sind. Er kann keinem Kandidaten mehr als eine Stimme geben und er muss sein Wahlrecht voll ausnutzen. Abgegebene Stimmzettel, welche diesen Bestimmungen nicht entsprechen, sind ungültig.
Wählbar und stimmberechtigt sind bei Bezirks- und Nationalvorstandswahlen, alle Mitglieder die seit mindestens drei Monaten eingeschriebenes Mitglied der CSJ sind.