Chantier Lëtzebuerg


Resolutioun um CSJ-Nationalkongress
den 23. März 2002 zu Eechternach

Reforme fir muer!

(eng Tësche-) Bilanz vun der CSJ-Aktiounsrei
“Chantier Lëtzebuerg – www.700dausend.lu”
Iwwer déi zukünfteg Entwëcklung vu Lëtzebuerg

Resolutioun um CSJ-Nationalkongress
den 23. März 2002 zu Eechternach

Reforme fir muer!

(eng Tësche-) Bilanz vun der CSJ-Aktiounsrei
“Chantier Lëtzebuerg – www.700dausend.lu”
Iwwer déi zukünfteg Entwëcklung vu Lëtzebuerg