Luxemburg übernimmt EU-Ratsvorsitz

Den Namen des luxemburgischen Außenministers muss man erst einmal nachschlagen: Er heißt Jean Asselborn. In Asselborns Händen liegt eigentlich die sechsmonatige Präsidentschaft der Luxemburger, denn wie immer sind die Außenminister hauptverantwortlich. Aber man wird davon nicht viel merken. Luxemburg, das ist Jean-Claude Juncker, der ist dort Ministerpräsident und Finanzminister und als solcher für ein halbes…

Interview de fin d\’année du Premier ministre Jean-Claude Juncker

Christine Delvaux: Déi éischt Fro geet iwwert d’EU-Verfassung. An déi Fro déi mir erageméilt krute war déi hei. Mir sollen d’nächst Joer fir oder géint déi nei EU-Verfassung stëmmen. Et gëtt esou vill dovu geschwat. Mä ëm wat geet et do eigentlech? Wat soll sech domat änneren? Oder vläicht verbesseren? Bis elo konnt nach kee…