CSJ Nationalkongress

Extraordinairen Nationalkongress 2004 zu Baschtenduerf Samsdes, 9. Oktober 2004 No de Walen ass virun de Walen. D’CSJ erneiert hir Comitéen. Elo schons dësen Datum reservéieren.