Etat de la Nation 2003


Wéi gesaiss Du d’Lag vun der Natioun?

Wou sinn d’Chantier’en?

Bass de zefridden mat der Aarbecht vun der Regiirung?

Schréiw eis Déng Meenung.